הלכות פורים ומתנות לאביונים

הלכות פורים מתוך אתר "הישיבה"

ליקוט ופירוט הלכות "פורים" 

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל

פורים 

משלוח מנות
א.
חייב כל אדם לשלוח לחבירו שתי מנות, ביום פורים ולא בלילה ודוקא שני מיני אוכלים לפחות, ויניח כל מין בכלי אחר בפני עצמו, ולא יניח שניהם בכלי אחד, ומשלוח מנות צריך לשלוח לגדול, אבל מתנות לאביונים אפילו נתן לקטן יצא ידי חובה (בן איש חי שם טז). גם האשה חייבת במשלוח מנות ומתנות לאביונים (בן איש חי שם יז ועיין לרמ"א תרצה שכתב ואיש ישלח לאיש ואשה לאשה שם ס"ע ד') וכל זה במשלוח מנות אבל במתנות לאביונים איש יכול לתת לאשה ואשה יכולה לתת לאיש – (שם).

סעודה
ב.
מצווה להרבות בסעודת פורים. ועיקר הסעודה ביום, ואם עשאה בלילה – לא יצא ידי חובה. ולפי הסוד טוב לאכול סעודת פורים בבוקר לפני חצות היום. והנוהגים לאוכלה אחרי חצות היום יזכרו להתפלל מנחה קודם לכן, כיוון שאסור לאכול סעודה גדולה קודם מנחה. (שולחן ערוך תרצה ס"ע ב עיין לכף החיים שם ס"ק כג ובמעשה רב סימן רלח שסובר כן. רמ"א סע' א. בן איש חי שם יט).

ג.
מנהג יפה לאכול זרעונים בפורים זכר לאכילת זרעונים שאכלו דניאל וחביריו ועשה להם הקב"ה נס בזה (שולחן ערוך תרצה ס"ע ב ומשנה ברורה ס"ק יב שגם אסתר אכלה זרעונים כף החיים שם ס"ק כה, בן איש חי שם יט).

ד.
"חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו'", אמנם לא עד בכלל (שולחן ערוך תרצה סע' ב).

ה.
מנהג יפה לכתוב "עמלק" ושם "המן" ולמחותם, וקודם שימחם ידרוס ויכה עליהם בסנדלו, ולא ימחם ברוק שבפיו, אלא במים מזוהמים, ואם יש שֵכר לפניו ימחם בשֵכר, וסימן: "תנו שֵכר לאובד" (בן איש חי שם כ).

עשיית מלאכה
ו.
אין לעשות מלאכה בפורים, ואין לנשים לכבס וכדו'. ואין להסתפר על ידי יהודי אפילו אם חל יום י"ד בערב שבת (בן איש חי שם כא). ובשולחן ערוך כתב שהכל לפי המנהג ובכל אופן יש להמנע ממלאכה כלשהיא בבוקר אם עושה את הסעודה לפני חצות היום. ואם עושה את הסעודה אחר זמן מנחה גדולה אחר הצהרים – ימנע באותם שעות מלעשות מלאכה (אחרונים).

ז.
בפורים לובשים בגדי שבת או בגדים יפים אחרים, ולא ילבשו בגדי חול, כי "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו". ויש לשים לב ללובשם כבר מערב פורים. (שולחן ערוך תרצה ס"ע ב ברמ"א שם).

אבל
ח.
אבל תוך י"ב חודש על אָב או אֵם, ואפילו תוך שבעה יקיים משלוח מנות, אך לא ישלח להרבה אלא לאדם אחד, ואחרים לא ישלחו לאבל כלל (שולחן ערוך תרצו ס"ע ו בן איש חי שם יח).

ט.
אבל שהוא עני מותר לשלוח לו מנות בפורים אפילו גדולות ביותר (עיין שולחן ערוך תרצו ס"ע ו).

מתנות לאביונים

עמותת מקימי מסייעת למשפחות לצאת ממצוקה כלכלית ע"י יעוץ הכוונה וליווי אישי של אנשי מקצוע! משפחות המגיעות אלינו מקבלות סיוע, הן מבחינת תהליך הבראה כלכלי המביא אותם לאיזון כלכלי, והן מענקים כמו זה שלפני חג הפורים.
כמה נהוג לתרום מתנות לאביונים?
המצווה היא לתרום שווי סעודה לשני אביונים, אך כל המרבה – זה משובח. סעודה כיום עולה לערך 25 ₪ למנה בשרית ושתיה, כלומר 50 ₪ לכדי יציאה ידי חובת מתנות לאביונים. 
לחצו כאן לתרומת מתנות לאביונים באמצעות עמותת מקימי>>
מי חייב בקיום המצווה?
כל אדם מעל גיל מצוות חייב במצוות מתנות לאביונים, גם נשים וגם גברים.
ההלכה אומרת שצריך לחלק את המתנות לאביונים לשני אביונים שונים
אנו מוודאים שכל התורם דמי מתנות לאביונים  נותן את כספו לפחות לשתי משפחות ובכך מקיים את המצווה למהדרין.
 
איך זה ניתן בו ביום אם אני תורם לפני כן? או איך זה שאני תורם באשראי בו ביום והחיוב נעשה בפועל רק אחרי פורים – הרי התרומה צריכה להגיע למשפחה באותו יום ?
שאלה חשובה מאוד ועל כן יצאנו לשאול את רבני הציונות הדתית,
 הרבנים הורו לנו בעצם לקיים הערכה של סכום כסף גדול מאוד על פי שנים עברו – כמה כסף יתרמו. אז אנחנו מחלקים מראש את הכסף למשפחות הנזקקות. 
אם אני רוצה לתרום בשושן פורים (מוקף חומה) או בפורים ?
אנו מפרידים את התרומות של פורים ושל שושן פורים כך שהתרומות יחולקו בו ביום – גם בי"ד אדר (פורים בכל הארץ) וגם בט"ו אדר (שושן פורים, פורים בירושלים ובערים שבספק). 
האם יש ערך להקדים ולתת מראש?
 
ודאי. כך אנו נדע באופן יותר מדויק כמה כסף עלינו להקדיש למצווה עוד לפני חג הפורים ובכך נדאג שלכל תורם יינתן מענה הלכתי מובהק.
 
אם כבר בהלכה עסקינן, כמה נהוג לתרום מחצית השקל?
ערך מחצית השקל – הסכום הינו 20 ₪ עבור כל אדם – כל המרבה הרי זה משובח.
אם יש לי בעיה?
אנחנו כאן כדי לפתור כל בעיה. גם במוקד 24 שעות ביממה גם באתר, גם בדוא"ל וגם במשרד ברוב שעות היום יעמוד לרשותכם נציג הנהלת העמותה.

 

עיקרי ההלכות מתוך אתר "הישיבה"
טוב וישר לתת מתנות לאביונים ביד רחבה, שזוהי השמחה האמתית, לשמח לב עניים.
נחלקו הפוסקים אם יש חיוב ללמוד הלכות פסח שלושים יום לפני החג. לסוברים שיש חיוב, החיוב חל כבר ביום פורים.

 שיעור מתנות לאביונים.
נאמר במגילה "ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים". מלשון הכתוב משמע שאין הקפדה לשלוח לעני דברי מאכל או כסף שיקנה בו אוכל, אלא ניתן לתת לו מתנה, ולקביעה זו משמעות לגבי שיעור הנתינה.
הריטב"א כתב ששיעור המתנה המינימלית לעני בפורים היא פרוטה, למרות שסכום זה לא מספיק לסעודה, כיון שלדעתו אין המתנה מיועדת לאכילה.
אמנם יש פוסקים שכתבו שהמתנה צריכה להיות בשיעור סעודה (בזמנינו כ15 ₪). ויש שכתבו לתת יותר.
טוב וישר לתת ביד רחבה כפי האפשר "שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה" (רמב"ם מגילה פ"ב הל' י"ז) .

לחצו כאן לתרומת מתנות לאביונים באמצעות עמותת מקימי>>
 

תרומה בטלפון 2835*

לחצו על מנת לחייג

הוראת קבע בנקאית

לחצו על מנת להוריד את הטופס ושלחו אותו לפקס 077-4701800

פיי בוקס

ביט

פייפר פיי

שיק בדואר לפקודת מקימי

כתובת בית הדפוס 7, ירושלים
9548307

העברה בנקאית*

בנק פאגי (52) סניף 182 חשבון 741329

*נא לעדכן את משרדנו לאחר העברה בנקאית