חודש אדר א' תשע"א לסדר מרבים בשמחה

עמותת " מקימי" נודעת בפעולותיה המבורכות לרווחתם של משפחות ואנשים הזקוקות בעצתם והכוונתם בענייני פרנסת הבית וכד" , תוך שיתוף פעולה מבורך עם גופים אחרים הנוגעים לענין. ודבר בעתו מה טוב, שהיא מצוה גדולה וחשובה , במניעת נפילתם של זוגות צעירים ומשפחות למצוקה כלכלית על כל המשתמע לכך. ויפה עשו, באשר רבים הם הפונים ומבקשים ייעוץ , בדרך מכובדת השוה לכל נפש.

ולא באתי אלא לברכם ולעומד בראשה ישראל ליבמן הי"ו, בברכת כהן, שתהיה להם סייעתא דשמיא לטובת אלו שמתעניינים וזקוקים לכך. בעין טובה, וכבר כתב הר"מ בסוף הלכות מגילה על אלו ושכמותם, שהרי הם דבקים בשכינה ויה"ר שתשרה שכינה במעשה ידיהם ויהי נעם ד" עליהם.

בברכה נאמנה ובהוקרה,

 

הרב יעקב שפירא