החזר מס הכנסה לשכירים

עובדים ששילמו מס הכנסה בסכומים הגבוהים מאלו שהיו אמורים לשלם עבור אותה שנת מס, זכאים לקבל החזר מס (למשל במקרים שבהם העובדים פוטרו או הוצאו לחל"ת באמצע השנה)
ניתן לבקש החזר עד 6 שנים לאחר תום שנת המס שעבורה מבקשים את ההחזר: בקשות להחזר עבור שנת 2017 אפשר להגיש רק עד סוף 2023

לעתים מנוכים משכר העובדים במהלך השנה ניכויי מס הכנסה בסכומים הגבוהים יותר מאלו שעליהם לשלם על-פי החוק. הסיבה לכך היא שבעת חישוב המס במהלך השנה, לא מובאים בחשבון נתונים שונים שמשפיעים על חישוב המס.

גובה מס הכנסה שעל עובדים לשלם מחושב על בסיס שנתי (כלומר: על פי סך הכנסותיהם בשנת המס). בפועל מנוכה משכרם מס הכנסה מדי חודש באמצעות תלוש השכר. הסכומים החודשיים המנוכים במס הכנסה מדי חודש נקראים "ניכוי במקור", והם מבוססים על חישוב משוער לגבי הכנסתם השנתית של העובדים. היות שרק בסוף שנת המס ניתן לדעת במדויק מה הייתה ההכנסה השנתית, ייתכנו פערים בין הסכום המדויק שהיה על העובדים לשלם למס הכנסה לבין הסכומים שנוכו משכרם במהלך השנה והתבססו על הכנסה משוערת. עצמאים משלמים במהלך השנה "מקדמות" שמבוססות אף הן על הכנסה שנתית משוערת.
אם על-פי החישוב הסופי בסוף שנת המס מסתבר שסכום המס ששילמו העובדים גבוה ממה שהיה עליהם לשלם, הם זכאים לקבל החזר מס.
כיום, גם מי שלא מחויבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה יכולים להגיש בקשה מקוונת להחזר מס לשנים 2019 ואילך.
למידע נוסף על התהליך ראו באתר רשות המסים.

הקדמה:
עובדים ששילמו מס הכנסה בסכומים הגבוהים מאלו שהיו אמורים לשלם עבור אותה שנת מס, זכאים לקבל החזר מס (למשל במקרים שבהם העובדים פוטרו או הוצאו לחל"ת באמצע השנה)
ניתן לבקש החזר עד 6 שנים לאחר תום שנת המס שעבורה מבקשים את ההחזר: בקשות להחזר עבור שנת 2017 אפשר להגיש רק עד סוף 2023
להחזר המס מתווספים הפרשי הצמדה וריבית של 4%
ראו בקשה להחזר מס וכן מדריך להגשת בקשה להחזר מס באתר רשות המסים
לבדיקת זכאות להחזר מס ראו סימולטור להחזר מס הכנסה באתר רשות המסים

שימו לב
רשות המסים שולחת בימים אלה הודעות למי שעשויים להיות זכאים להחזר מס
רשות המסים שולחת בימים אלה ביוזמתה מכתבים לאזרחים, שעשויים להיות זכאים להחזר מס הכנסה עבור שנת 2016.
המעטפות עוצבו בצבע ירוק בהיר כדי למשוך את תשומת לב המקבלים, שעליהם לטפל בהחזר המס שלהם.
המועד האחרון להגשת בקשת ההחזר לשנת 2016 הוא 31.12.2022.

לעתים מנוכים משכר העובדים במהלך השנה ניכויי מס הכנסה בסכומים הגבוהים יותר מאלו שעליהם לשלם על-פי החוק. הסיבה לכך היא שבעת חישוב המס במהלך השנה, לא מובאים בחשבון נתונים שונים שמשפיעים על חישוב המס.

גובה מס הכנסה שעל עובדים לשלם מחושב על בסיס שנתי (כלומר: על פי סך הכנסותיהם בשנת המס). בפועל מנוכה משכרם מס הכנסה מדי חודש באמצעות תלוש השכר. הסכומים החודשיים המנוכים במס הכנסה מדי חודש נקראים "ניכוי במקור", והם מבוססים על חישוב משוער לגבי הכנסתם השנתית של העובדים. היות שרק בסוף שנת המס ניתן לדעת במדויק מה הייתה ההכנסה השנתית, ייתכנו פערים בין הסכום המדויק שהיה על העובדים לשלם למס הכנסה לבין הסכומים שנוכו משכרם במהלך השנה והתבססו על הכנסה משוערת. עצמאים משלמים במהלך השנה "מקדמות" שמבוססות אף הן על הכנסה שנתית משוערת.
אם על-פי החישוב הסופי בסוף שנת המס מסתבר שסכום המס ששילמו העובדים גבוה ממה שהיה עליהם לשלם, הם זכאים לקבל החזר מס.
טיפ
כיום, גם מי שלא מחויבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה יכולים להגיש בקשה מקוונת להחזר מס לשנים 2019 ואילך. למידע נוסף על התהליך ראו באתר רשות המסים.
מקרים לדוגמה שבהם ייתכן ניכוי מס הכנסה בסכומים הגבוהים מהנדרש
כאשר העובדים לא הגישו בקשות להקלות בחישוב המס: בקשה לפטור ממס הכנסה, בקשה לזיכוי ממס (למשל, זיכוי בשל תרומה), בקשה לנקודות זיכוי (למשל על לימודי תואר ראשון או ילד עם מוגבלות) ועוד.
כאשר עובדים מועסקים בכמה מקומות עבודה ולא עורכים תיאום מס. במקרה כזה מנוכים משכרם סכומי מס הכנסה על-פי מדרגת המס הגבוהה ביותר. בסוף שנת המס כאשר ניתן לחשב באופן ודאי את גובה ההכנסה השנתית ואת כל הנסיבות המזכות בהקלות ממס, ניתן לבצע חישוב סופי של סכום המס שעל העובדים היה לשלם.
כאשר לעובדים נולד ילד במהלך שנת המס (אירוע המזכה הן את האב והן את האם בנקודות זיכוי נוספות) והם לא הספיקו לעדכן על כך את המעסיק במהלך שנת המס (למשל כאשר עובדת יצאה לחופשת לידה וחזרה לעבודה רק בשנת המס שלאחריה) ולכן לא קיבלו את נקודות הזיכוי במהלך שנת המס השוטפת.
דוגמה-
עובדת יצאה לחופשת לידה ב-01.07.2022, וחזרה לעבודתה ב-01.01.2023.
במהלך החודשים ינואר – יוני (לפני היציאה לחופשת הלידה) היא השתכרה 11,000 ₪ ברוטו לחודש.
במהלך חופשת הלידה קיבלה דמי לידה (עבור 84 ימי זכאות), בשיעור של כ-30,000 ₪.
המס שנוכה משכר העובדת בחודשים 1-6/2022 הסתכם בכ-800 ₪ לחודש ובמצטבר 4,800 ₪.
המס שנוכה מדמי הלידה הסתכם בכ-2,000 ₪.
סה"כ ההכנסות החייבות במס בשנת 2022 – כ-96,000 ₪.
מס ההכנסה שעל העובדת לשלם בשנת 2022 הוא כ-1,000 ₪. (לאופן החישוב ראו חישוב מס הכנסה שנתי לשכירים).
בפועל נוכו משכרה ומדמי הלידה 6,800 ₪.
העובדת זכאית להחזר של כ-5,800 ₪.
כאשר העובדים מפוטרים, מתפטרים או יוצאים לחל"ת, ואינם עובדים בחלק משנת המס. במקרה זה הם עשויים להיות זכאים להחזר חלקי או מלא של מס ההכנסה שנוכה משכרם בתקופה שעבדו, שכן מס זה חושב על בסיס ההנחה כי ימשיכו לעבוד ולקבל את אותו שכר במשך כל השנה.
דוגמה
עובד, שהוא הורה ל-3 ילדים מתחת לגיל 4, פוטר בסוף חודש יוני.
העובד השתכר 10,000 ₪ בחודש (סה"כ השתכר 60,000 ₪ בששת החודשים עד לפיטוריו).
מדי חודש נוכה ממשכורתו מס הכנסה לפי הכנסה שנתית של 120,000 ₪ (מתוך הנחה שהוא ימשיך להשתכר 10,000 ₪ בכל חודש עד סוף השנה).
העובד צפוי לקבל דמי אבטלה בסכום של כ-6,000 ₪ לחודש, ובמשך 6 חודשים יקבל דמי אבטלה בסך כולל של כ-36,000 ₪.
ההכנסה השנתית הכוללת של העובד היא 96,000 ₪ (שכר 60,000 ₪ + דמי אבטלה 35,760 ₪).
הכנסה שנתית זו עבור הורה לילדים קטנים אינה מגיעה לחבות במס (בין היתר, בשל נקודות זיכוי ממס הכנסה שמגיעות לו), ולכן הוא זכאי להחזר המס שנוכה ממשכורתו ב-6 החודשים הראשונים של השנה.
כאשר העובדים מפרישים באופן עצמאי (שלא דרך המשכורת) סכומים לביטוח פנסיוני, המזכים אותם בהקלות במס. היות שתשלומים אלה לא מבוצעים באמצעות המעסיק, הם אינם מובאים בחשבון במהלך שנת המס במסגרת תלוש השכר. ראו דוגמה מספרית.
מי זכאי?

עובדים שנוכו משכרם סכומי מס הכנסה גבוהים מהסכומים שהיו צריכים לשלם.
שימו לב: ניתן לבקש החזר מס גם עבור אדם שנפטר. רצוי לצרף צו קיום צוואה או צו ירושה, לפי העניין, כדי להעביר את הכסף ישירות ליורשים.

תהליך מימוש הזכות
ניתן לבקש החזר רק לאחר תום שנת המס, ועד 6 שנים מתום שנת המס שעבורה מבוקש ההחזר.
המשמעות היא שאת הבקשות להחזר עבור שנת 2017 ניתן להגיש רק עד סוף 2023.

המידע לקוח מאתר כל זכות

משבר כלכלי הוא גם הזדמנות לחשבון נפש

בסוף השבוע הקרוב נחגוג כולנו את ראש השנה החדשה. ישראלים רבים רוצים להשקיע, לכבד ולציין את החג עם כמה שיותר שפע ואווירה חגיגית. אך לא רק הקניות בסופר, אלא גם קניית בגדים חדשים, מתנות, כלים לאירוח והוצאות נוספות עלולים להביא משפחות רבות לעלויות גבוהות מבלי לשים לב.

חוששים מההוצאות של לפני החגים? אתם חייבים לקרוא את זה

בסוף השבוע הקרוב נחגוג כולנו את ראש השנה החדשה. ישראלים רבים רוצים להשקיע, לכבד ולציין את החג עם כמה שיותר שפע ואווירה חגיגית. אך לא רק הקניות בסופר, אלא גם קניית בגדים חדשים, מתנות, כלים לאירוח והוצאות נוספות עלולים להביא משפחות רבות לעלויות גבוהות מבלי לשים לב.

קניות

כך תעברו את תקופת החג עם כמה שפחות הוצאות כלכליות

בסוף השבוע הקרוב נחגוג כולנו את ראש השנה החדשה. ישראלים רבים רוצים להשקיע, לכבד ולציין את החג עם כמה שיותר שפע ואווירה חגיגית. אך לא רק הקניות בסופר, אלא גם קניית בגדים חדשים, מתנות, כלים לאירוח והוצאות נוספות עלולים להביא משפחות רבות לעלויות גבוהות מבלי לשים לב.

בקשת סיוע